Tuesday, May 7, 2013

3.2 การใช้งานบน Mobile และ PC : การใช้งานเบื้องต้น

0 ความคิดเห็น
การตั้งชื่อแทนตัวเอง Display Name และ User ID:
          1. หลังจากติดตั้ง LINE เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้ใช้ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ลงทะเบียนและใช้ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของเบอร์ที่แท้จริง ผ่านข้อความตัวเลข 4 ตัว ที่ถูกส่งมา
          2. โปรแกรมจะให้คุณกรอกชื่อที่จะใช้คุยกับเพื่อน (Display Name) และให้เลือกว่าจะค้นหาเพื่อนโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในสมุดโทรศัพท์หรือไม่ หากยินดีให้ใช้ ก็คลิกตกลง
          3. Display Name เป็นเพียงชื่อแทนตัวเวลาคุยกับเพื่อนเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้สืบค้นข้อมูลเหมือน User ID ได้ ดังนั้นเราต้องเข้าไปลงทะเบียน User ID ผ่านการตั้งค่า  ดังนี้
              3.1 ที่หน้าจอหลักมุมล่างขวาสุด คลิกเลือกเมนู Settings และเลือก Profile
              3.2 หน้า Profile สามารถตั้งค่าส่วนตัว ดังนี้ Display Name คลิกชื่อที่ใช้ในการคุย What's Up  สถานะที่อยากจะบอกเพื่อนว่ากำลังคิดทำอะไร และ User ID หากยังไม่ลงทะเบียนจะขึ้นว่า Not set ให้คลิกเข้าไปตั้ง User ID ได้เลย แต่มีข้อแม้ว่าห้ามเว้นวรรค และห้ามซ้ำกับใคร
              3.3 ชื่อ User ID ที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปบอกเพื่อนให้ค้นหาชื่อผ่านเมนู Add Friends และเลือก Search by ID โดยให้กรอกชื่อ User ID ที่ต้องการค้นหา

การใช้งานเบื้องต้น :
          1.  เลือกชื่อเพื่อนที่ต้องการติดต่อในเมนู Friends เลือกเมนูส่งข้อความ ถ่ายรูปหรือส่งไฟล์ดังนี้
               1.1   Choose a Photo ส่งรูปภาพที่จัดเก็บในแฟ้มข้อมูลในโทรศัพท์
               1.2   Camera ถ่ายรูปภาพใหม่เพื่อส่งให้เพื่อน
               1.3   Choose a Video ส่งวีดีโอ
               1.4   Audio Message ส่งข้อความเสียง
               1.5   Share Location แชร์ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
               1.6   Contact Info ส่งต่อรายชื่อเพื่อนของคุณให้คู่สนทนา
          2.  สามารถโทรศัพท์ ส่งไฟล์ภาพและเสียง รวมถึงส่งข้อความผ่านโปรแกรม LINE ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องโทรศัพท์ได้ แต่ถ้าเป็นการใช้งานโปรแกรม LINE จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้งานการส่งข้อความและรูปภาพได้เพียงอย่างเดียว

อ้างอิง
http://line.naver.jp/en/
http://www.etda.or.th/etda_website/mains/display/1477

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment