Saturday, May 11, 2013

3.6 การใช้งาน Facebook ขั้นพื้นฐาน : การเสดงความคิดเห็น ถูกใจ และการแชร์

0 ความคิดเห็น

ข้อมูลที่ถูกโพสต์อยู่บนฟีดข่าวและในไทม์ไลน์ของ Facebook แทบทั้งหมด เราสามารถตอบ แสดงความคิดเห็น ถูกใจ และแชร์ได้ ยกเว้นหาก Facebook นั้นเป็นของบุคคลอื่นที่เจ้าของยังไม่ได้ตอบรับการขอ(Add)เป็นเพื่อนจากเรา

การแสดงความคิดเห็น
1. คลิกที่ "แสดงความคิดเห็น"

2.  พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ ช่อง "เขียนแสดงความคิดเห็น" แล้วกด Enter เพื่อโพสต์ข้อความ
3. หากต้องการแก้ไข หรือ ลบ ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ได้โพสต์ไปแล้ว ให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวาบนของช่องแสดงความคิดเห็นที่เราได้โพสต์ไป จะมีไอคอนรูปดินสอเกิดขึ้น คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ จะมีรายการ "แก้ไข" และ "ลบ" ให้เลือก


การแสดงความถูกใจในโพสต์
การแสดงความถูกใจในการโพสต์ข้อความและรูปภาพ ที่มีผู้โพสต์ไว้ทั้งที่เราโพสต์เอง และผู้อื่นโพสต์ใน Facebook ของเขา ทำได้สองลักษณะคือ
1. แสดงความถูกใจโพสต์ ให้คลิก "ถูกใจ" ที่อยู่ใต้โพสต์นั้น
2. แสดงความถูกใจในความคิดเห็น ที่มีผู้มาแสดงไว้ในโพสต์นั้นๆ ให้คลิก "ถูกใจ" ใต้ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้น

การแสดงความถูกใจเฟสบุ๊คเพจ
การแสดงความถูกใจหน้าแฟนเพจ จะเป็นการติดต่อข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้นๆ เมื่อเราคลิก "ถูกใจ" แฟนเพจใด เรื่องราวที่มีการโฟสต์ในเพจนั้น จะมาแสดงที่ฟีดข่าวในหน้าแรกของเราด้วย การแสดงความถูกใจหน้าแฟนเพจ ทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้า Facebook แฟนเพจ เรื่องที่เราสนใจ ยกตัวอย่างเช่น แฟนเพจของ Discovery Channel คือ http://www.facebook.com/DiscoveryChannel แล้วคลิกปุ่ม "ถูกใจ" เมื่อคลิกถูกใจในเพจ แล้วปุ่ม "ถูกใจ" จะเปลี่ยนเป็น "ถูกใจแล้ว" และเรื่องราวข่าวสาร การอัพเดตสถานะต่างๆ ของเพจนี้ ก็จะมาขึ้นในฟีดข่าวในหน้าแรก ของ Facebook เราด้วย 


2. หากต้องการยกเลิก ไม่ให้ข่าวสารต่างๆ จากหน้าเพจ มาแสดงที่ Facebook เรา สามารถยกเลิกได้โดยกลับไปที่หน้าเพจนั้น เลื่อนเมาส์ไว้วางที่ปุ่ม "ถูกใจแล้ว" จะมีเมนูย่อยขึ้นมา ให้คลิกเลือก "เลิกถูกใจ"

การแชร์เราสามารพแชร์รูปภาพ เรื่องราวต่างๆ บนหน้า Facebook
เราสามารพแชร์รูปภาพ เรื่องราวต่างๆ บนหน้า Facebook อื่นๆ  vไปยังไทม์ไลน์ของเราเอง หรือของเพื่อนได้ดังนี้
1. คลิก "แชร์"  ใต้ ภาพ หรือข้อความเรื่องราวในโพสต์นั้น

2. เลือกว่าจะแชร์ไปที่ใด "บนไทม์ไลน์ของคุณเอง" หรือ "บนไทมไลน์ของเพื่อน" หรือ "ในกลุ่ม"

3. พิมพ์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น หรืออธิบายเพิ่มเติมในช่อง "
4. คลิก "แชร์รูปภาพ"


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment