Wednesday, May 8, 2013

3.3 การใช้งานบน Mobile และ PC : การสร้างกลุ่ม

0 ความคิดเห็น
         การสนทนาใน LINE สามารถสนทนากันเป็นกลุ่มได้ทีละหลาย ๆ คน แต่ไม่เกิน 100 คน โดยจะต้องจัดสร้างกลุ่มขึ้นมาและเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม เมื่อสนทนาก็จะสามารถมองเห็นได้ทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งการสร้างกลุ่มใน LINE สามารถทำได้ตามขั้นตอน  ดังนี้

         1. ไปที่หน้า Friends เลือก ภาพคน+  บริเวณมุมบนด้านขวา

       
          2. จะพบหน้าต่างการตั้งค่า (Settings)


          3. เลือกสร้างกลุ่ม


         4. พบรายชื่อเพื่อนทั้งหมด        


         5. ตั้งชื่อกลุ่มตามต้องการ


           6.  เลือกเครื่องหมาย +


         7. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในกลุ่ม


         8. จะได้กลุ่มพร้อมสมาชิกในกลุ่มตามที่เลือก

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment