Monday, May 6, 2013

2.4 การสร้าง Blogspot : การเลือกใช้ธีม (Template) ของ Blogger

Blogger ได้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนรูปแบบธีมหรือสภาพแวดล้อมของหน้าบล็อกหลากหลายรูปแบบ